Případové konference

Případové konference - Věra Bechyňová | Replicamaglie.com

...utorství s M. Konvičkovou vydala knihu v roce 2008 ... Případové konference - Řešení sporů Ostrava. Mgr. Tomáš ... ... . Případových konferencí je 5 typů: případové konference klasické, urgentní, motivační, metodické a expertní. Případové konference z.s. Rodina u nás nabízí od roku 2013 zájemcům službu - Facilitace případové konference vyškoleným facilitátorem či zorganizování Případové konference, dle akreditované metodiky o.s. Rozum a cit. S facilitací máme bohaté zkušenos ... Případové konference - Dobrá rodina ... . Rozum a cit. S facilitací máme bohaté zkušenosti, pomůžeme Vám i při organizování … Celý příspěvek → Případové konference; Kontakt; Řešení konfliktů a vztahů na pracovišti. Chcete umět vyřešit konflikty ke spokojenosti obou stran? Naučte se najít řešení přizpůsobené potřebám znesvářených stran a jejich reálným možnostem. Case management aneb případové konference v praxi. Vzdělávací program Case management v sociální práci aneb případové konference v praxi je zaměřen na seznámení s metodou sociální práce case management. Tuto metodu využívá v současné době v České republice poměrně mnoho odborníků, i když ne vždy zcela vědomě. Na rozdíl od více známé případové konference u rodinné konference dochází k zásadnímu obratu, kdy odborníci ustupují do pozadí a je to rodina, kdo se stává expertem na řešení své situace. Z partnerské úrovně je rodina povýšena do role výlučného odborníka na svůj život. Uspořádání případové konference pak bude přicházet v úvahu ještě v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do náhradní péče. Jsem zvědavý co se bude dít, jelkiož to máme už toto pondělí. Opatrovnicky spis byl přesunut na OSPOD matky, ale to soud nikterak ničim nerozhodnul - socialky se rozhodli že teď si ... Případové konference. Případová konference je plánované setkání rodičů, dítěte (nebo dětí) a odborníků, kteří s rodinou pracují nebo s ní pracovat budou. Cílem je řešení situace nezletilého dítěte v rodině. Odborníky mohou být zástupci školy, lékařů, ale i příbuzní rodiny apod. Případové konference Author: Možíš Libor Created Date: 10/2/2019 9:49:38 AM ... Interaktivní případové konference konference s důrazem na zapojení dítěte IQ Roma servis a Akademie Diversitas Více jak 20 let zkušeností S rozvojem sociálně aktivizační služby a spolupráce s OSPOD - potřeba zapojovat nástroje case managementu Případové konference Interaktivní vá konference, se postupně rozšiřuje v ČR. Např. novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí nabízí případové konference jako standardní nástroj pro práci s ohroženými dětmi. Nutno podotknout, že zejména v oblasti práce s ohroženými dět-mi a rodinami je tato metoda již nyní využívána. Případové konference. Jak pořádání případových konferencí přispívá k uvádění novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí do praxe. Věra Bechyňová, Dis. Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb. pŘÍpadovÉ konference Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování ... Zkušenosti s vedením případové konference s důrazem na zapojení dítěte nám předaly lektorky Clare Hu...

INFORMACE

AUTOR
Věra Bechyňová
DIMENZE
3,44 MB
NÁZEV SOUBORU
Případové konference.pdf

POPIS

Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odrazový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby ho bylo reálné v jejím průběhu naplnit a naplánovat takový individuální plán, který rodina s podporou odborníků může mezi jednotlivými PK naplňovat bez zbytečných pocitů frustrace. Popsány jsou praktické situace, ve kterých svolání PK rodinám pomáhá. Popis rolí odborníků, rodičů a dětí v průběhu PK napomůže zpřehlednění procesu i obsahu PK. Čtenáři se dozvědí, na co nezapomenout při přípravě PK, jak motivovat rodiče a ostatní odborníky, aby na PK přišli a angažovali se v jejím průběhu. Struktura a fáze PK budou obsahovat jednotlivé podněty, které pomáhají dodržet její formální i obsahovou stránku. Příklady z praxe ukazují, jak mohou odborníci hovořit reálně o obtížné situaci rodiny bez zbytečného obviňování a kritiky, důraz je kladen na dovednosti, jak hledat a pojmenovávat zdroje rodiny a jak rizika rodiny využívat coby příležitostí ke změně. V neposlední řadě se čtenáři budou moci inspirovat ze zkušeností, jak pracovat s rodiči, příp. dětmi, které se rozhodnou být přítomni u PK, aby se necítili frustrováni a byli schopni být aktivními partnery odborníkům v celém průběhu, popř. v části PK. Text bude prokládán příklady z praxe a doplněn vzory dokumentů, které jsou pro přípravu a průběh PK potřeba. Věra Bechyňová, DiS, je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny (1995). Věnuje se zavádění nových programů do praxe i do legislativních úprav, které jsou zaměřené na prevenci nebo alternativu k odebírání ohrožených dětí z rodin do zařízení pro výkon ústavní výchovy, na návrat dětí zpět do kvalitativně lepšího rodinného prostředí.

Chcete si přečíst knihu?Případové konference ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Věra Bechyňová. Číst Případové konference Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY