Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie

Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie - František Čermák | Replicamaglie.com

...cké studie. KGA 11/2015, 83-86. František Štícha (rec ... Témata / - Karolinum ... .), Kateřina Rysová: O slovosledu z komunikačního pohledu. KGA 11/2015, 87-96. Karel Pala, Adam Kilgarriff zemřel. KGA 11/2015, 97. Alexandr Rosen, Co je v korpusu nového VI: Zprávy z Českého národního korpusu V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z au...-15% 300,-255,- ... 260,- 1-2 ks. Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie Čermák František. V so ... Jazyk a slovnik | Sleviste.cz ... . Vybrané lingvistické studie Čermák František. V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z au...-15% 430,-366,- SKLADEM. Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou ......

INFORMACE

AUTOR
František Čermák
DIMENZE
11,76 MB
NÁZEV SOUBORU
Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie.pdf

POPIS

V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v rámci široce pojatého lexikonu. Důstojné místo zaujímá připomenutí klasiků moderní lingvistiky, především strukturalistické, jak je rozpracovávala už předválečná Pražská škola, jež zásadně ovlivnila vývoj domácí i světové lingvistiky v řadě pojmů a postupů, které přinesla. Uvádějí se tu i největší osobnosti jejích dějin – otec moderní lingvistiky Ferdinand de Saussure či z "domácích" pozoruhodný obecný lingvista a typolog Vladimír Skalička. Konečně tu hrají svou nezastupitelnou roli také některé základní a zcela samozřejmé pojmy a vztahy oné doby, bez nichž se dnes už neobejdeme, jako synchronie–diachronie, funkce, opozice, paradigmatika–syntagmatika či centrum–periferie. Jistou syntézu dobového učení představuje i obsáhlá typologická studie germánských jazyků. Slovník se ve výboru prezentuje v oblasti zdánlivě okrajové, leč mimořádného významu, jíž je rozpracování Mathesiova jazykového pojmenování – zde zejména v typologickém a srovnávacím pohledu, ale i v poznámkách o jeho roli v jazyce mluveném ve vymezení proti jazyku psanému, stejně jako v možné opozici k syntaxi. Zásadní je ovšem metoda rozboru jak detailně a modelově na bázi korpusových dat, tak i zcela obecně v syntéze tvořící základ lexikografického metajazyka při jeho výkladu, anebo třeba v pokusu představit sémantický systém českých slovesných předpon. Stejně zásadní a nové tu jsou i příspěvky o sémiotické stránce a aspektech slovníku a lexémů, jejichž znaková podoba se v prvních krocích systematizuje, anebo zásadní poznatky zachycující typologii a zákonitosti lexikální syntagmatiky, zvláště kolokací, donedávna zcela nepoznané. Výbor doplňují příspěvky rámující jazyk a jeho užívání sociolingvisticky, především v kritických poznámkách k českému preskriptivismu, proti němuž stojí funkčně nesešněrovaný mluvený jazyk, zvláště obecná čeština, a to i v širším rámci úvah o jazycích Evropy či pokusech o umělý jazyk.

Chcete si přečíst knihu?Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Čermák. Číst Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY